PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (báo giảm)

Số Hồ sơ: ………………………                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số: 600a                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

(Báo giảm)

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

  1. Tên đơn vị: …………………………………………………………………… Mã đơn vị:…………………………………………..
    2. Điện thoại: ……………………………………………………………………. Email: ………………………………………………..
  2. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ………………………………………………………………………..
Số TT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số  lượng
I Người tham gia:  
1 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH, Biên bản hội chẩn, Phiếu hội chẩn, bệnh án hoặc sổ khám chữa bệnh (Đối với người lao động nghỉ ốm đau dài ngày) (nếu có)  
II Đơn vị:  
1 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu D02-TS)  
2 Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (nếu có)  

Lưu ý: Đơn vị/Người tham gia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai hồ sơ và lưu giữ HĐLĐ, Quyết định thôi việc; Chấm dứt HĐLĐ; Quyết định chuyển công tác; … để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

                                                                                                        ……………, ngày…… tháng…… năm……

                                                                                                                            Người nộp hồ sơ

                                                                                                                             (Ký, ghi họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Mẫu D01-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH

 ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(1): …………………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………………)

 

TT Họ và tên Mã số BHXH Tên, loại văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày văn bản có hiệu lực Cơ quan ban hành văn bản Trích yếu văn bản Trích lược nội dung cần thẩm định
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  …………..                
  …………..                
  …………..                
  ………….                
  ………….                

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

                                                                                                                                            Ngày ….. tháng ….. năm …….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tên đơn vị: ……………………………
 
Mã đơn vị: …………………………….  
Địa chỉ: ………..……………….…….  
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Số:…… tháng ….. năm ……
   
STT Họ và tên Mã số BHXH Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc Tiền lương Từ tháng, năm Đến tháng, năm Ghi chú
Hệ số/Mức lương Phụ cấp
Chức vụ Thâm niên VK (%) Thâm niên nghề (%) Phụ cấp lương Các khoản bổ sung
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Tăng                      
I.1 Lao động                      
1 Nguyễn Thị A 123456789 Phó Chánh thanh tra Sở A 4.74      0.40   19%     06/2015 09/2015 số 11/QĐ-SởA
2 Nguyễn Văn B   Thanh tra viên Sở A 3.33     5%     06/2015 09/2015 số 12/QĐ-SởA
I.2 Tiền lương                      
1 Nguyễn Văn C 2222333333   4.98 0.40   29%     02/2015 09/2015 ……….
  Cộng tăng                      
II Giảm                      
II.1 Lao động                      
                         
II.2 Tiền lương                      
                         
III Khác                      
                         
  Cộng giảm                      
                         
    Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: …                  
    Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: ………….   Ngày …..tháng ….. năm …….
  Người lập biểu       Đơn vị
  Ký, ghi rõ họ tên       Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

             


=> Tải PGNHS 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (báo giảm) tại đây.

Trên đây là toàn bộ nội dung về PGNHS 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (báo giảm). Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí qua HOTLINE 19006184 của NQH Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời.


Bạn có thể tham khảo : 

 

Đặt Câu Hỏi Cho Luật Sư

  Subscribe  
Notify of
Call Now Button
Scroll to Top